Popping packages & POS

Disclaimer

Crea Pack nv besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Crea Pack nv niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is. Er kan Crea Pack nv hiervoor geen enkele aansprakelijkheid ten laste worden gelegd. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Crea Pack nv behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Crea Pack nv verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij na melding hiervan aan de webmaster overgaan tot verbetering of aanvulling.


Deze site bevat ook links naar andere websites. Crea Pack nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van Crea Pack nv. Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op deze mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crea Pack nv.