Popping packages & POS

Milieu

Milieu

Crea Pack nv legt zich een gedragslijn op wat betreft zijn werking en het effect ervan op het milieu en houdt rekening met het milieubeleid en de milieurisico's.

Om deze visie te verwezenlijken zal Crea Pack de impact van haar bedrijfsgebonden activiteiten op het milieu tot een minimum beperken en haar activiteiten uitvoeren in overeenstemming met de volgende krachtlijnen en principes:

 • Het naleven van de relevante milieuwetgeving en andere milieueisen
 • Wij verbinden ons ertoe continu beter te worden in onze milieuprestaties en in ons milieubeleid.
 • Het rationeel gebruik van water, energie en grondstoffen
 • Het voorkomen, het correct sorteren en het op wettelijke wijze afvoeren en laten verwerken van afvalstoffen
 • Het beperken van lucht-, water- en bodemverontreiniging
 • Het nemen van maatregelen om milieu-incidenten en noodsituaties te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken.
 • Het bevorderen van het milieubewust handelen van alle medewerkers via sensibilisering, opleiding en documentatie.
 • Wij streven productieprocessen na met een zo klein mogelijke invloed op het milieu door de Best Beschikbare Technieken op elk moment te onderzoeken en toe te passen.
 • Wij streven naar een minimale overlast van geluid naar onze buren
  Wij onderhouden een constructieve dialoog met de regelgevende overheid, milieuorganisaties en buren.

Deze beleidsverklaring wordt bijgewerkt en aangepast telkens de omstandigheden of de voorwaarden binnen het bedrijf veranderen.

Gedelegeerd Bestuurder,
Dhr Lefevere Ronny