Popping packages & POS

Preventie

Crea Pack nv verklaart dat er een beleid zal gevoerd worden inzake veiligheid en gezondheid, dat conform is aan volgende verbintenissen.

Om gestalte te geven aan preventiebeleid, willen wij:

  • bijdragen tot de integratie van veiligheid & gezondheid in de opleiding en in de navorming van alle medewerkers
  • de hiërarchische lijn en de andere medewerkers actief betrekken in de uitbouw van veiligheidsdoelstellingen
  • de verantwoordelijkheden op elk niveau vastleggen en er over waken dat dit veiligheidsbeleid door alle medewerkers van Creapack gekend en toegepast wordt
  • regelmatige evaluaties zullen uitgevoerd worden om het preventiebeleid bij te sturen
  • Een jaarlijks actieplan zal opgesteld en uitgevoerd worden met als doel de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid & hygiëne voortdurend te verbeteren
  • Een actief preventiebeleid zal gevoerd worden ten opzichte van nieuwe medewerkers en tewerkgestelde derden. De nieuwe medewerkers zullen via een onthaalbeleid attent gemaakt worden op de voorkomende risico's. De medewerkers en derden tewerkgesteld in het bedrijf zullen regelmatig gewezen worden op de bestaande risico's
  • Er zal een regelmatige bespreking van de veiligheidsaspecten plaatsvinden
  • De nodige omkadering en middelen zullen voorzien worden om een veiligheidszorgsysteem te realiseren.

Deze beleidsverklaring wordt bijgewerkt en aangepast telkens de omstandigheden of de voorwaarden binnen het bedrijf veranderen.

Gedelegeerd Bestuurder,
Dhr Lefevere Ronny